Konkurs biblijny - plastyczny dla I-III SP

Regulamin Archidiecezjalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

dla

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ( KLASY I-III )

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Organizator Konkursu

 

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

Fundacja „Słowo”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

 

 

Patronat Honorowy

JE Ks. Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński

Wojciech Ruciński Prezes DIAK

Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

 

 

Temat przewodni

Ewangelia wg św. Marka

 

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

II. Zgłoszenia:

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły. (Karty zgłoszenia szkoły – zob. Załącznik nr 1)

a)      pocztą elektroniczną na adres: agnieszkabulak@wp.pl

b)      lub listem poleconym na adres Parafialny Oddział Akcji Katolickiej ul. Kopernika 314-310 Miłakowo (z dopiskiem Konkurs Biblijny)

do dnia 20grudnia 2019 r.

 

III. Uczestnicy:

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas: I, II, III szkół podstawowych

 

IV. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu:

 Konkurs Biblijny przebiega trzystopniowo: (etap wstępny klasowy, stopień I i II)

 

Przebieg eliminacji:

Etapy

Termin przeprowadzenia Konkursu           Biblijnego – Plastycznego

Etap wstępny klasowy

Najpóźniej do 20 grudnia 2019 r. (piątek)

I - Etap szkolny

Najpóźniej do 10 stycznia 2020 r.  (piątek)

 

II - Etap archidiecezjalny

Prace konkursowe wraz z protokołem  mają zostać przesłane na adres Archidiecezjalnej Komisji Konkursowej w Miłakowie najpóźniej  do 17 stycznia 2020 r. (piątek)

 

1.      Pracę konkursową należy wykonać dowolną techniką (farby, kredki, wyklejanki) na formacie A 3. (Prace w innym formacie nie zostaną uwzględnione w konkursie).

 

2.       Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, adres szkoły, klasa, imię i nazwisko katechety prowadzącego zajęcia z klasą, a także wybrany fragment Ewangelii wg św. Marka.

 

3.      Najlepsze prace uczniów w klasie katecheta przekazuje do Szkolnej Komisji Konkursowej, która dokonuje wyboru  5 najciekawszych prac - (najpóźniej  do 10 stycznia 2020 r.)

 

Pięć  najlepszych prac SKK przesyła wraz z protokołem (zob. Załącznik nr 2 ) oraz kartą zgłoszenia ucznia (zob. Załącznik nr 3) najpóźniej do 17 stycznia 2020 r. na adres: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie, ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo z dopiskiem (Konkurs biblijny-plastyczny)

 

4.      Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez Archidiecezjalną Komisję Konkursu w Miłakowie. Informacje o laureatach i miejscu przeprowadzenia uroczystego zakończenia Etapu Archidiecezjalnego zostaną przekazane dyrektorom szkół przez Archidiecezjalną Komisję Konkursu w Miłakowie.

 

5.      Etap archidiecezjalny jest ostatnim etapem Konkursu Biblijnego – Plastycznego odbywającego się w ramach Wojewódzkiego (Wojewódzko – Metropolitalnego) Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

 

6.      Decyzja Archidiecezjalnej Komisji Konkursu jest ostateczna.

 

V. Nagrody:            

·         Laureaci Etapu Archidiecezjalnego Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody.

 

Informacje nt organizacji i przebiegu etapów wstępnych, szkolnych i archidiecezjalnego:

 

Agnieszka Bułak

 

Konkurs biblijny - wiedzy dla kl. IV-VI i VII-VIII

Regulamin Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

  DLA SZKÓŁPODSTAWOWYCH w kategorii:  KLASY IV – VI i

  KLASY VII – VIII w roku szkolnym 2019/2020

 

Organizatorzy Konkursu

Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

Fundacja „Słowo”

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie

Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie

Współorganizator etapu archidiecezjalnego

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie

 

Patronat Honorowy

JE Ks. Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński

Prezes DIAK – Wojciech Ruciński

Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

 

Temat przewodni: Ewangelia wg św. Marka

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 4

I. Celem Konkursu Biblijnego jest:

1.      Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury.

2.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

3.      Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów.

 

II. Zgłoszenia:

a)      Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie szkoły. (Karty zgłoszenia szkoły – zob. Załącznik nr1a lub 1b) pocztą elektroniczną (na adres: agnieszkabulak@wp.pl).

b)      listem poleconym (do Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (z dopiskiem Konkurs Biblijny) ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo)

c)     osobiste dostarczenie Karty zgłoszenia szkoły do organizatora najpóźniej do dnia 20grudnia 2019 r.

Przebieg eliminacji:

Stopień

Eliminacje

Etap wstępny

 

Najpóźniej do 10 stycznia 2020 r. (piątek)

I – szkolny

 

07 lutego 2020 r. (piątek)

II –Finał archidiecezjalny w Miłakowie

13 marca 2020 r. (piątek)

III-wojewódzki (wojewódzko-metropolitalny)

9 maja 2020 r. (sobota), godz. 10.00 - RUMIA

 

III. Konkurs Biblijny przebiega czterostopniowo: (etap wstępny, stopień I, II, III)

 

Etap wstępny

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego (najpóźniej do 10 stycznia 2020 r.).

 

Stopień I - szkolny

1.      Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący  SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną zgodną z wymaganiami regulaminowymi.

2.      Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.

3.      Po przeprowadzonych  eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 2a lub 2b potwierdzony przez dyrektora  szkoły – uwzględniający wszystkich uczestników.

4.      Spośród uczestników I stopnia (szkolnego) Konkursu Biblijnego SKK typuje                 3 najlepszych uczniów do II stopnia archidiecezjalnego w Miłakowie.

5.      Następnie przesyła protokół wraz z pracami konkursowymi uczniów i zgłoszeniami uczniów do konkursu (załącznik nr 5), którzy zakwalifikowali się do II stopnia archidiecezjalnego na adres: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie ul. Kopernika 3, 14-310 Miłakowo lub na adres e-mail: agnieszkabulak@wp.pl w terminie do 14 lutego 2019 roku.

Kryterium

1.      Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

2.      Zakwalifikowanie do udziału w finale archidiecezjalnym zależeć będzie od terminowości zgłoszeń oraz ilości zdobytych punktów podczas etapu szkolnego.

3.      Lista zakwalifikowanych do finału zostanie przesłana do Dyrektorów poszczególnych szkół.

 

 

Stopień II – Finał archidiecezjalny

1.      Eliminacje przeprowadza Archidiecezjalna Komisja Konkursowa (AKK) powołana przez przewodniczącego AKK.

2.      Uczestnicy szkolnych eliminacji rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez               przewodniczącego WKK w czasie 45 minut.

3.      Z odbytych eliminacji II stopnia AKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 3a i 3b uwzględniający 6 uczestników o najwyższej punktacji i przesyła go najpóźniej do 20 marca 2020 roku w wersji elektronicznej i drukowanej przesyłką poleconą wraz ze zgłoszeniami szkół, sprawdzonymi pracami uczestników lub dostarcza je osobiście na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: 

 

Akcja Katolicka - Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda

ul. Najświętszej Maryi Panny 1,  84-230 Rumia

Fax (58) 771-31-13 ; e-mail:

 

4.      Do udziału w eliminacjach III stopnia konkursu WKK zaprasza 100 uczniów. Trzech najlepszych uczniów z każdego rejonu, oraz trzech najlepszych z każdej diecezji zgłoszonej do konkursu oraz kolejnych uczniów z najwyższą punktacją.

5.      Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jaką otrzymała ostatnia- trzecia osoba awansująca, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

Stopień III – wojewódzki (wojewódzko – metropolitalny)

1.      Eliminacje uczestników III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa (WKK) powołana przez Przewodniczącego WKK.

2.      Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza przygotowane przez przewodniczącego WKK.

3.      Z odbytych eliminacji  III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół.

4.      Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie www.akcjakatolickarumia.pl i stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu.

  1. Konkurs jest ujęty w „Komunikacie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020”.

Laureat na stopniu wojewódzkim zgodnie z zarządzeniem kuratora oświaty otrzymuje 2 punkty w postępowaniu rekrutacyjnym.

źródło:

http://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-w-roku-szkolnym-20182019/ ;

http://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2019/02/zawody-wiedzy.pdf

 

 

IV. Nagrody

Szkoły podstawowe:

·         Najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia (archidiecezjalnego) otrzymują dyplomy i nagrody.

·         Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z tytułem finalisty.

·         3 najlepszych uczniów oraz uczniowie wyróżnieni otrzymują dyplom oraz nagrody rzeczowe.

·         25 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje zaświadczenie /z tytułem laureata/  (wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres szkoły).

 

Wszelkie informacje dot.  Wojewódzkiego (Wojewódzko – Metropolitalnego) Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda udzielają organizatorzy:

 

   Joanna M. Olbert ; Jan Klawiter e-mail: AK.Rumia@interia.pl

 

 

Informacje nt organizacji i przebiegu etapów wstępnych, szkolnych i archidiecezjalnego:

 

Agnieszka Bułak

 

REGULAMIN konkursu

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

 

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
3781812