Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania

 

Modlitwy

Ojcze nasz, ….

Zdrowaś Maryjo, …

Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

Dziesięć Przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.
 3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Przykazania kościelne

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Siedem grzechów głównych

nazywane są głównymi ponieważ są źródłem innych grzechów i wad.

 

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu.
 6. Gniew
 7. Lenistwo.

 

 

Ostateczne rzeczy człowieka

Śmierć, Sąd Boży, niebo albo piekło.

 

Siedem darów Ducha Świętego

Dar mądrości.

Dar rozumu.

Dar umiejętności.

Dar rady.

Dar męstwa.

Dar pobożności.

Dar bojaźni Bożej.

Męstwo.

 

Siedem Sakramentów Świętych

Sakrament to widzialny znak (materia i forma) niewidzialnej łaski.

1.Chrzest.materia: woda; Forma: słowa -ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

2.Bierzmowanie. materia: olej święty; forma: słowa biskupa

3. Eucharystia. materia: chleb, wino i woda; forma: słowa konsekracji

4. Pokuta. materia: grzech; forma: formuła rozgrzeszenia

5.Namaszczenie chorych. materia: olej święty; forma: słowa namaszczenia

6. Kapłaństwo. materia: mężczyzna ochrzczony; forma: słowa biskupa (udzielanie Ducha Świętego)

7. Małżeństwo. materia: kobieta i mężczyzna; forma: przysięga małżeńska

 

Warunki sakramentu pokuty i pojednania

1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy 3. Mocne postanowienie poprawy 4. Szczera spowiedź 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 

Rachunek sumienia to refleksja nad tym, czego dokonaliśmy w ostatnim czasie, jakich dopuściliśmy się grzechów, co mogłoby się w naszym zachowaniu nie spodobać Bogu. Żal za grzechy to konieczny warunek. Kiedy chrześcijanin zdaje sobie sprawę, iż postąpił źle, obraził Boga, rodzi się w nim swoiste poczucie winy, żałuje on i pragnie się zmienić. Mocne postanowienie poprawy; wiedząc, iż popełniliśmy grzech, czując żal i wstyd za swoje zachowanie, obiecujemy sobie i Bogu, iż nie powtórzymy naszych błędów, będziemy żyli inaczej i przestrzegali Boskich praw. Sakrament pokuty bez tego warunku nie ma sensu, ponieważ bezcelowe jest spowiadanie się, kiedy wiemy, iż wkrótce znów popełnimy dany grzech. Istotne jest to, by spowiedź była szczera. Nie wolno zataić żadnego grzechu ani przeinaczać ważnych faktów. Świadome zatajenie grzechu czyni spowiedź nieważną (nawet jeśli otrzymamy rozgrzeszenie) Kapłan nie będzie nas oceniał ani krytykował, dlatego warto zdobyć się wobec Boga na szczerość. Ostatnim warunkiem sakramentu pokuty i pojednania jest zadośćuczynienie Bogu oraz bliźniemu. Polega to na naprawieniu własnych błędów, poniesieniu konsekwencji czy też wypełnieniu pokuty. Czasami nie wystarczy modlitwa zadana przez kapłana – należy przeprosić osoby, które skrzywdziliśmy, oddać skradzione rzeczy w zależności od popełnionego grzechu.

 

Pytania katechizmowe

 

1.      1. Czym jest wiara?

Wiara jest ufnym powierzeniem się Bogu i przyjęciem całej prawdy objawionej, jako drogi swego życia.

2.      Czym jest Objawienie?

Objawienie jest darowaniem się Boga człowiekowi, które dokonuje się w historii przez Jego nadprzyrodzone działanie i słowo. Pełnią Objawienia jest przyjście, życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niesie ono ludziom zbawienie, czyli wspólnotę z Ojcem przez Chrystusa w Duchu Świętym.

3.      Czym jest Pismo Święte?

Pismo Święte, to zbiór ksiąg spisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, nauczające prawd, koniecznych dla naszego zbawienia. Pismo Święte składa się z 73 ksiąg – 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu.

4.      Wymień 4 Ewangelie Nowego Testamentu.

Ewangelie według: św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana;

5.      Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel świata i nasz najlepszy Ojciec.

6.      Jaka jest podstawowa tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego?

Podstawową tajemnicą wiary i życia chrześcijańskiego jest tajemnica Trójcy Świętej – jednego Boga w trzech Osobach: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

7.      Kim są aniołowie?

Aniołowie są stworzeniami duchowymi i osobowymi, posiadającymi rozum i wolną wolę. Nieustannie wielbią one Boga, służą Mu i są Jego posłańcami.

8.      Kim jest człowiek?

Człowiek jest stworzeniem posiadającym duszę i ciało, stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek jest zdolny do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość.

9.      Na czym polegał grzech pierwszych ludzi?

Grzech ten polegał na tym, że człowiek, skuszony przez szatana, nadużył swej wolności; pozwolił, aby zgasło w jego sercu zaufanie do Stwórcy; chciał być „jak Bóg”.

10.  Jakie skutki pociąga grzech pierwszych rodziców? Skutkiem grzechu pierwszych rodziców jest skażenie natury ludzkiej, nazywane grzechem pierworodnym.

11.  Czym jest grzech pierworodny?

Grzech pierworodny jest w nas stanem pozbawienia pierwotnej świętości, skłonności do grzechu; zostaje przekazany wraz z naturą ludzką.

12.  Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?

Syn Boży stał się człowiekiem, aby pojednać nas z Bogiem, objawić Jego nieskończoną miłość, uczynić „uczestnikami Boskiej natury” i stać się dla nas drogowskazem.

13.  Co to znaczy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem?

Oznacza to, że jest On współistotnym Ojcu Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem.

14.  Co oznacza ciała zmartwychwstanie?

Oznacza, że chociaż przez śmierć dusza zostaje oddzielona od ciała, to na końcu czasów Bóg wskrzesi nasze ciała, czyniąc je na wzór zmartwychwstałego ciała Jezusa.

15.  Co oznacza Wniebowstąpienie?

Wniebowstąpienie oznacza wywyższenie ludzkiej natury Jezusa do chwały Boga Ojca. Po czterdziestu dniach, odkąd Zmartwychwstały Jezus objawił się swoim Apostołom, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca.

16.  Co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy?

W dniu Pięćdziesiątnicy, czyli po upływie 50 dni od Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Duch Święty został zesłany na Apostołów, udzielając im swoich darów.

17.  Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest trzecią Osobą Trójcy Świętej, równą Ojcu i Synowi. Posłany przez Ojca i Syna, Duch Święty prowadzi Kościół do poznania „całej prawdy” i obdarza nas nowym życiem dzieci Bożych.

18.  Czym jest Kościół?

Kościół jest rodziną dzieci Bożych, wspólnotą; ustanowiony przez Jezusa, ukazany przez wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.

19.  Kim jest papież i biskupi.

Papież jest biskupem Rzymu i następca św. Piotra, jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Biskupi są następcami Apostołów, głową Kościoła lokalnego (diecezji).

20.  Co oznacza świętych obcowanie?

Świętych obcowanie oznacza duchową łączność wiernych na ziemi z duszami w czyśćcu i świętych w niebie.

21.  Czym jest niebo?

Niebo jest: stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia polegającym na pełnym zjednoczeniu z Trójcą Świętą, Maryją, aniołami oraz świętymi.

22.  Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan polegający na oczyszczeniu duszy, aby mogła ona dostąpić nieba.

23.  Czym jest piekło?

Piekło jest wiecznym odłączeniem od Boga tych, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego.

24.  Na czym będzie polegał Sąd Ostateczny?

Sąd Ostateczny będzie polegał na wiecznym potępieniu lub wiecznej radości nieba.

25.  Kiedy odbędzie się Sąd Ostateczny?

       Sąd Ostateczny odbędzie się przy końcu świata, jednak tylko sam Bóg zna jego dzień i godzinę.

26.  Co to jest sąd szczegółowy?

Jest to odbywający się zaraz po śmierci sąd Chrystusowy, przez który dusza ludzka: może trafić do nieba; do czyśćca, gdzie poddana zostanie oczyszczeniu; lub zostaje potępiona na wieki.

27.  Czym jest niedziela?

Niedziela jest: pamiątka dnia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i zesłania Ducha Świętego; dniem sprawowania Eucharystii; dniem odpoczynku i powstrzymania się od pracy.

28.  Co to jest sakrament?

      Widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej, duchowego daru, uzdalniając człowieka do wypełnienia jego powołania.

29.  Co to jest chrzest?

To sakrament, który: gładzi grzech pierworodny; daje uczestnictwo w życiu Trójcy Świętej; włącza w Kościół Chrystusowy; otwiera drogę do wszystkich innych sakramentów.

30.  Czym jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i życia według niej; silniejszego zjednoczenia z Kościołem.

31.  Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament, czyli Eucharystia, jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

32.  Po co Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię?

Jezus Chrystus ustanowił Eucharystię, w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy, w wieczerniku. aby utrwalić w niej Ofiarę Krzyża i tak pozostawić Kościołowi pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania.

33.  Co to jest sakrament pokuty i pojednania?

Sakrament pokuty i pojednania, został ustanowiony w celu nawrócenia i pojednania człowieka z Bogiem. Jezus Chrystus ustanowił  ten sakrament w wieczór Niedzieli Zmartwychwstania, gdy ukazał się Apostołom i powiedział do nich: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

34.  Co to jest sumienie? Sumienie jest to głos wewnętrzny, nakazujący pełnić dobro, a unikać zła.

35.  Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas zdolnymi do czynienia dobra.

36.  Co to jest grzech śmiertelny?

Grzech śmiertelny jest zerwaniem więzi z Bogiem przez świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego.

37.  Co to jest grzech powszedni?

Grzech powszedni jest to przekroczenie przykazań w małej rzeczy lub w rzeczy poważnej, ale nie w pełni świadomie czy też dobrowolnie.

38.  Dlaczego Maryja jest nazywana Matką Bożą?

Maryja jest Matką Bożą (Bogurodzicą, Bożą Rodzicielką), ponieważ Ten, którego urodziła, jest Osoba Boską, Synem Bożym.

39.  Co oznacza Niepokalane Poczęcie?

Określenie to odnosi się do Maryi i oznacza, że została Ona uwolniona od grzechu pierworodnego od chwili swojego poczęcia, aby mogła być Matką Bożą.

40.  Co wyznajemy w dogmacie o Wniebowzięciu Maryi?

W dogmacie tym wyznajemy, że Maryja po zakończeniu swego ziemskiego życia została wzięta z ciałem i duszą do nieba, gdzie uczestniczy już w chwale Zmartwychwstania swojego Syna.

 

Dzisiaj jest

czwartek,
07 grudnia 2023

(341. dzień roku)

 

Święta

Czwartek, I Tydzień Adwentu
Rok B, II
Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i dr Kościoła

BIULETYN PARAFIALNY

Licznik

Liczba wyświetleń:
3781784